Řád školní družiny

Obecná ustanovení

Řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny a školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádí vychovatelka ŠD. Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žáci jsou povinni

 1. řádně docházet do školského zařízení
 2. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
 4. dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 5. oznamovat školskému zařízení údaje podle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. Jedná se o údaje o žákovi a zákonných zástupcích, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo sociálně znevýhodněn, údaje o zdravotní způsobilosti a o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 6. hlásit vychovatelce okamžitě každou nevolnost, úraz či ztrátu osobní věci
 7. nenosit do ŠD vlastní hračky, cennosti – za poškození či ztrátu nenese škola odpovědnost
 8. chovat se ohleduplně k majetku a vybavení ŠD; při úmyslném poškození je povinen věc opravit nebo nahradit

Žáci mají právo

 1. účastnit se všech činností a akcí pořádaných vychovatelkou
 2. užívat veškeré prostory a zařízení ŠD, hry, hračky, stavebnice, knihy, potřeby i pomůcky
 3. všestranně rozvíjet svoji osobnost, zdokonalovat se ve svých dovednostech a smysluplně prožívat svůj volný čas
 4. slušně vyjádřit svůj názor a přání, navrhnout činnost – hru, požádat o pomoc
 5. rozšiřovat své vědomosti a poznatky o světě kolem sebe různými výchovnými a vzdělávacími formami

Zákonní zástupci jsou povinni

 1. omluvit nepřítomnost žáka – dlouhodobá neomluvená nepřítomnost může být důvodem k vyloučení žáka; o vyloučení rozhodne ředitelka školy
 2. informovat vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu žáka i o změnách odchodů ze ŠD a to písemně
 3. při odhlášení žáka ze školy odhlásit žáka i písemně ze ŠD

Zákonní zástupci mají právo

 1. být informováni o chování svého dítěte
 2. být informováni o akcích ŠD
 3. podávat vychovatelkám konkrétní návrhy a nabízet i osobní pomoc pro zpestření činnosti ŠD

2. Podmínky zacházení s majetkem školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 • Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i ostatním žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje řád školy i odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani zdraví jiných osob.
 • Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Rodiče či zákonní zástupci mohou dítě kdykoli písemnou formou odhlásit.
 • Žák chodí upraven, čistě oblečen, oblečení je zvoleno vhodně s ohledem na plánované činnosti.
 • Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku. Chrání majetek před poškozením.
 • Žák bez vědomí vychovatelky neopouští prostory školní družiny. Za žáka, který byl daného dne ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 • Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 • Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu vychovatelce.
 • Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Škola neodpovídá za poškození a ztrátu těchto předmětů.
 • Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči vychovatelce se vždy považují za závažné porušení povinností a pravidel stanoveným tímto řádem.

3. Provozní doba školní družiny

Provoz v družině začíná v 11.40 a končí v 16.00 hodin. Rodiče si mohou děti vyzvednout po obědě do 13.00 hodin, dále pak v 15.30 a v 16.00 hodin. Provoz družiny zajišťuje jedna vychovatelka. Pro svou činnost využívá družina vlastní prostory, které jsou umístěny v prvním patře školní budovy. Svým umístění, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám dětí mladšího školního věku.

4. Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení dětí ze školní družiny

O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka školní družiny. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě do školní družiny, musí vyplnit zápisní lístek, který obdrží u vychovatelky. Na základě některých údajů ze zápisního lístku odchází dítě z družiny samo, nebo je vydáno pouze rodičům, popř. osobě, jejíž jméno je určeno v zápisním lístku rodičem dítěte. Přejí-li si rodiče, aby dítě opustilo družinu v jiné době, než jaká je uvedena v zápisním lístku, písemně o to musí předem požádat na lístečku, který slouží ke komunikaci mezi rodiči a vychovatelkou. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce. Toto nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob omluvy je neprokazatelný. Dítě předloží písemnou žádost vychovatelce a ta jej propustí.
Docházka do školní družiny je pro přihlášené dítě povinná, proto i absence, např. z důvodu nemoci, musí být náležitě omluvena. Pro omlouvání platí pravidla stejná jako pro omlouvání dítěte ze školního vyučování.
Při zápisu do školní družiny je zákonný zástupce prokazatelným způsobem seznámen s řádem školní družiny.
Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, dlouhodobá svévolná nebo neomluvená absence v docházce. O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, tam proběhne jednání za účasti ředitelky školy, vychovatelky a zákonného zástupce žáka. O tomto jednání je proveden zápis a poté ředitelka školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení dítěte ze školní družiny. O rozhodnutí jsou rodiče informováni písemně.

5. Ustanovení o úplatách zákonných zástupců za pobyt ve školní družině a školním klubu

Ustanovení o úplatách ve školní družině se řídí směrnicí ŘŠ ze dne 29. 8. 2014, podle kterého měsíční úplata za pobyt dítěte ve školní družině činí 150,-Kč na jedno dítě.
Úplata za školní družinu je splatná pololetně a provádí se vždy na začátku pololetí.
Pokud není poplatek za dítě včas zaplacen, uvědomí o tom hospodářka školy p. Ševčíková ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce od termínu splatnosti. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

6. Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny, přechod žáků po vyučování do školní družiny a zodpovědnost za žáky v této době

Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny jsou dány již při přihlašování žáka do školní družiny, neboť tyto informace musí uvést zákonný zástupce žáka do zápisního lístku, který slouží jako přihláška do školní družiny a zároveň jako základní informace pro vychovatelku.
Družina zahajuje svůj provoz v 11.40 hod. Tehdy končí čtvrtá vyučovací hodina a některým dětem z prvního stupně končí vyučování. Učitel předá děti vychovatelce školní družiny. Vychovatelka si vyzvedne děti ve třídách a odvádí je na oběd do školní jídelny. Společně také jídelnu opouštějí a vracejí se do družiny k činnostem daným programem družiny.
Pokud končí dítěti rozvrh po páté vyučovací hodině, tj. ve 12.30 hod., odchází do školní jídelny s vyučujícím poslední vyučovací hodiny a ten odvede dítě zpět do ŠD.
V jídelně školy se žáci řídí Řádem školní jídelny, pokyny vychovatelky školní družiny, pokyny vyučujících, kteří vykonávají v jídelně dozor, popř. pokyny dalších dospělých osob, např. personálu školní kuchyně.
Pokud dítě po určité době z družiny odchází, např. domů nebo do kroužku, oznámí to vychovatelce školní družiny a místnost pak opouští samo. Děti byly poučeny o bezpečném chování na chodbách a šatnách.

7. Zajištění bezpečnosti s ochrany zdraví žáků ve školní družině

Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelky. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti pro konkrétní práci.
Pro pobyt v tělocvičně nebo odborných učebnách, např. učebně informatiky, se řídí řády těchto učeben.
Děti jsou vedeny k tomu, aby samy upozorňovaly na nevhodné chování svých spolužáků. Dále je-li dítě svědkem úrazu jiného dítěte, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce, popř. jiné dospělé osobě, která je nejblíže.

8. Pitný režim

Děti by měly být vybaveny pro každý den, který stráví ve školní družině, dostatečným množstvím tekutin, aby byl dodržen jejich pitný režim. Ze školní jídelny je jim dodávána po celý den pitná voda.

9. Užívání dalších prostor školy či jiných prostor k činnosti družiny

Družina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá z prostor školy dále učebnu informatiky, v areálu školy pak školní pozemek či obecní hřiště. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu družiny. I zde se činnost řídí konkrétními pravidly a pokyny.

10. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze školní družiny

Pokud si zákonný zástupce žáka nevyzvedne své dítě do 16.00 hodin, kdy končí provoz družiny, postupuje vychovatelka následujícím způsobem:

 • uvědomí vedení školy o nastalé situaci
 • zavolá zákonnému zástupci dítěte
 • pokud se zákonnému zástupci nedovolá, ohlásí policii ČR, kde je dítě k vyzvednutí

11. Dočasné umísťování žáků ve školní družině, pokud nejsou trvale přihlášeni

Pokud to místní podmínky umožňují a nebyla tím překročena hranice pro počet dětí umístěných do jednoho oddělení školní družiny, je možné do družiny krátkodobě umístit i to dítě, které není přihlášeno k trvalé docházce.

12. Pravidla styku s rodiči

Rodiče žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkou, která je jim k dispozici vždy v době provozu družiny od 11.40 do 16.00 hodin. V této době ji mohou rodiče také kontaktovat telefonicky, a to na tel. čísle 257 721 403. Dále je možné sjednat si předem schůzku i v jinou dobu, než jaká je výše uvedena.
Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem dítěte a vychovatelkou je zápisní lístek, kterým rodič přihlašuje své dítě do družiny, a dále deníček dítěte, do něhož jsou zapisovány všechny důležité informace, a to buď rodiči nebo vychovatelkou. Důrazně se dodržuje písemná forma komunikace, zvláště v takových případech jako je omlouvání, změna vyzvednutí dítěte z družiny – k tomu využíváme lístečky, které si vychovatelka zakládá. Písemná komunikace je nejprůkaznější, proto na ní budeme trvat.

Vypracovala vychovatelka Hana Tláskalová
V Zadní Třebani 30.8 2014