Školní řád Mateřské školy Zadní Třebaň

Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, vyhláškou 14/2005 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými normami, zejména zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou 107/2005 o školním stravování.

I. Podmínky pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů.
 • Ředitelka školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. K předškolnímu vzdělávání mohou být děti přijaty i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky.
 • O přijetí rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy.
 • Rodiče předávají ředitelce řádně vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu. Pravidelně aktualizují evidenční karty a vždy neprodleně nahlásí změny ve výše uvedených dokladech.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy.
 • Při přijetí dítěte se ředitelka a zákonný zástupce domluví o způsobu adaptace dítěte, dnech a délce pobytu v mateřské škole.

II. Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy je celodenní od 6.30 do 16.30 hodin. Rodiče si vyzvednou dítě tak, aby škola mohla být v 16:30 hodin uzamčena.
 • Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě, osobně po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ, nejdříve v 6.30 hodin. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Teprve po předání dítěte učitelce rodiče opustí školu. Z důvodu bezpečnosti se mateřská škola zavírá a otevírá na požádání (domácí telefon).
 • Děti zpravidla přicházejí do mateřské školy v době od 6.30 do 8.30 hodin. Rodiče mohou přivést dítě do mateřské školy v případě potřeby i v jiný než zde uvedený čas (vždy však po předchozí domluvě s třídní učitelkou).
 • Program v mateřské škole je otevřený pro rodiče. Rodiče po určitou omezenou dobu mají možnost účasti při denním programu, pokud jejich přítomnost nenaruší činnost ostatních dětí.
 • Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiné osoby než té, která je uvedena na evidenční kartě, je možný pouze ve výjimečném případě na základě řádně vyplněného zmocnění. Toto musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte. Předat dítě pověřené osobě na základě ústní nebo telefonické domluvy není možné.
 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v červenci a srpnu – zpravidla na 8 týdnů. Rozsah omezení provozu ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem nejméně 2 měsíce předem.
 • Provoz školy může být omezen i v jiném období, například v době vánočních prázdnin. Informaci o přerušení provozu v tomto případě zveřejní ředitelka neprodleně po projednání se zřizovatelem.
 • Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě školky a to v době po obědě od 12.15 do 12.30h a odpoledne od 15.00 do 16.30h (v případě potřeby v jiném čase – vždy po předchozí domluvě s pedagog. pracovníkem).
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník
  a) se pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
  b) informuje vedoucí MŠ, ředitelku školy
  c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – a obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR.

III. Práva a povinnosti dětí

Práva dětí
Práva dětí vycházející z Úmluvy o právech dítěte:

 • dítě má právo na svobodu projevu
 • dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním
 • postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umož.aktivní účast dítěte ve společnosti.
 • dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání.
 • dítě má právo na plný rozvoj osobnosti
 • dítě má právo na svobodnou hru

Další práva dítěte:

 • kdykoliv se napít
 • jít kdykoliv na toaletu
 • jíst pouze tolik, kolik dítě chce
 • být vždy vyslechnuto
 • zvolit si hru nebo činnost z nabídky dle svého přání
 • aby jim dospělý pomohl,když potřebují
 • kdykoliv si během dne odpočinout
 • být oslovovány tak,jak jsou zvyklé z domova, nebo jak chtějí
 • dokončit hru

Povinnosti dětí

 • hrát si tak a podle toho, jakou činnost a hrací koutek si zvolí
 • po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
 • samostatně používat WC
 • být samostatné při hygieně (umývání, smrkání apod.)
 • upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
 • říci učitelce, když chtějí opustit třídu
 • mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči
 • neničit práci druhých
 • chovat se k ostatním dětem tak,aby jim neublížily ( v opačném případě se omluvit)
 • konflikty se snažit řešit ústní domluvou
 • pro zacházení s hračkami, materiály a chování jsou dohodnutá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat
 • v případě většího poškození majetku školy či větších her a pomůcek se podílí na řešení poškození zákonní zástupci

IV. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

 • Za bezpečnost dětí odpovídají učitelky od doby jejich převzetí od zákonného zástupce až do doby předání dítěte rodiči nebo zákonnému zástupci.
 • Při prvním nástupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas. Není možné předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.
 • Rodiče jsou povinni neodkladně hlásit změny telefonních čísel.
 • Děti jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělových.nářadí, při hrách a sportovních činnostech,při vycházkách a na pobytu na zahradě, se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku.
 • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit první pomoc dítěte. Rodiče jsou vyrozuměny bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ.
 • Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s podrobnostmi podávání léku. Kašel,přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu jsou důvodem k nepřijetí dítěte do MŠ. MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.
 • Rodiče jsou povinni informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu i o těch, které se udály mimo MŠ.
 • Při výskytu infekčního onemocnění ve škole(včetně vší) jsou neprodleně informováni zákon.zástupci daného dítěte i ostatní zákon.zástupci.Zbavit dětí vší je povinností rodičů,nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice. V případě dětí, které rodiče přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené bude informován příslušný orgán sociální péče.
 • Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení.
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku počasí.
 • V celém objektu MŠ je zákaz kouření.
 • Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
 • V zájmu dodržování hygieny a bezpečnosti použijí zákonní zástupci po vstupu do budovy návleky a nevodí do prostor MŠ žádná zvířata.
 • Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu.

V. Stravování v mateřské škole.

 • Stravné je hrazeno hotově (případně bezhot. na účet školy) formou zálohy na odebranou stravu. Je možné je uhradit bezhot. v druhé polovině předchozího měsíce nebo hotově první dva pracovní dny měsíce, ve kterém dítě oběd odebírá. Vyúčtování stravování je prováděno dvakrát do roka (na konci prosince a června). Je povinností rodičů zaplatit včas a bez vyzvání. Otázky týkající se stravování dětí rodiče řeší s pí. vedoucí školní jídelny.
 • Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem nebo daný den do 8.15 hodiny. Pokud takto rodiče neučiní, bude stravné hrazeno v plné výši.
 • Dítě odebere pouze stravu, v době jejíhož podávání je ve škole přítomno.

VI. Ostatní práva a povinnosti rodičů.

 • Rodiče mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávací činnosti dětí. Informace získávají na informační nástěnce, schůzkách s rodiči a přímým zapojením do programu mateřské školy. Kontakt rodičů a pedagogů je umožněn denně při předávání dětí, s vedoucí učitelkou nebo ředitelkou školy kdykoliv po předchozí domluvě.
 • Rodiče mají právo být, po dohodě s učitelkou, přítomni při činnosti ve třídě.
 • Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
 • Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem a způsobům práce s dětmi.
 • Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života.
 • Rodiče mají právo přispívat svými náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.
 • Rodiče mají právo vznést připomínky k provozu školy vedoucí učitelce nebo ředitelce školy.
 • Rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje, náležející do školní matriky, a rovněž mají povinnost škole oznámit případné změny v uvedených údajích.
 • Rodiče jsou povinni oznámit škole změnu ve zdravotní způsobilosti dítěte, informovat o zdravotních obtížích nebo jiných závažných změnách, které mají vliv na optimální vývoj dítěte.
 • Rodiče jsou povinni se na vyzvání ředitelky osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte.

VII. Pravomoci ředitele

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 1. Dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 2. Zákonný zástupce opakovaně nedodrží podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo za stravování.
 3. Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy.
 4. Ukončení doporučí v době zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení.

VIII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od rodičů, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská legislativa.
 • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od rodičů podezření, že dítě není zdravé, požádat rodiče o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
 • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
 • Prvek ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, video, televize), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Dětem jsou vštěpována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci s rodiči a za pomoci školských poradenských zařízení.
 • Vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a rodiči.

IX.Zacházení s majetkem mateřské školy

 • Rodiče pobývají v MŠ jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného pro pobyt v MŠ a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a po převzetí dítěte rodičem po dobu převlečení do šatů, ve kterých dítě přišlo do mateřské školy, případně po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci.
 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně zaměstnanci školy.
 • Zabezpečení budovy – školní budova je přístupná zvenčí pouze v době stanovené pro přijímání dětí, kdy je dozírajícím zaměstnancem školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

X. Kontakt se zákonnými zástupci

Informace o dítěti podávají obě učitelky diskrétně. S vedoucí učitelkou mateřské školy je možno konzultovat vždy v pondělí od 13.00 do 13.30h – nebo kdykoliv po předchozí domluvě.
Je možné zapůjčení pedagogické literatury a časopisů, pedagogové mohou rodičům poradit s výběrem odborných vyšetření u specialistů atd.

Tento školní řád vstupuje v platnost 23. 10. 2014