Provozní řád školní jídelny při ZŠ a MŠ v Zadní Třebani

 1. Strava ve školní jídelně ( ŠJ ) je připravována ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb. o školním stravování v aktuálním znění. Zaměstnanci jídelny a strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování.
 2. ŠJ poskytuje stravu pouze dětem, které se účastní činnosti v MŠ a žákům, kteří se účastní vyučování. Není-li dítě v MŠ přítomno, nemá nárok na stravu (odchází-li dítě po obědě, odpolední svačinu nemůže dostat s sebou!)
 3. Strava ve ŠJ se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí ŠJ tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.
 4. Doba výdeje jídel:
  mateřská škola: 12.00 – 12.15 hod
  nástupy žáků ZŠ: 11.45 a 12.40 hod.

Základní škola

 1. Všichni strávníci ŠJ tráví v jídelně pouze dobu nezbytně nutnou ke konzumaci stravy.
 2. V době stravování žáků je v jídelně pedagogický dozor.
 3. Pracovnice ŠJ rozlévá žákům polévku z nádoby k tomu určené. Dbá na to, aby nedošlo k opaření strávníků. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího učitele. Zároveň odnesou k určenému místu talíř od polévky a upotřebený příbor. Příbory se opatrně ukládají do určené nádoby.
 4. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, nestrkají se a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten a jiných prostor školy, vše snědí ve ŠJ.
 6. Použité nádobí odkládají žáci na stolek, který je k tomu určen.
 7. Pokyny pro žáky stravující se ve školní jídelně:
 • Žáci používají nový vchod do ŠJ.
 • Do jídelny mohou vstupovat pouze s pedagogickým dozorem.
 • Jídlem neplýtvají. Použité nádobí odnášejí na určené místo.
 • Dodržují pravidla správného stolování a slušného chování.
 • Nevstupují do jídelny se žvýkačkou!
 • V případě rozlití nápoje, nebo rozsypání oběda, je žák povinen nepořádek po sobě uklidit tak, aby nemohlo dojít k úrazu.
 • Na úklid dohlíží pedagogický dozor spolu s vedoucí ŠJ.
 • Není dovoleno vycházet z jídelny s jakýmkoliv jídlem.
 1. Stravné je možno hradit v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí. Dále je možno platit převodem na účet školy- č.ú.:51-4867500217/0100 (vždy k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce).
  Stravné se od školního roku 2014/2015 hradí zálohově –
  ZŠ:
  1) dopol. svačina+ oběd=> 650,- Kč,
  2) pouze oběd=> 500,-Kč za měsíc.MŠ:
  1) dopol. sv.+oběd => 600,-Kč,
  2) svač.+ oběd+svač. => 750,- Kč,
  3) pouze svač.=>160,- Kč za měsíc.
  Zúčtování těchto záloh provádíme 2x ročně- na konci června a prosince. Přesné datum je vždy předem oznámeno na vývěsce u vchodových dveří do budovy školy, na nástěnce v šatně MŠ a na dveřích při vstupu do kanceláře ŠJ!
 2. Obědy a svačiny musí být zaplaceny včas dle pokynů vedoucí ŠJ!
  Žákovi, který je nebude mít zaplaceny v den následující po termínu placení, nebude vydán oběd.
 3. Obědy se odhlašují předem, nebo týž den nejpozději do 7.45 hodin:
  1) sms-kou na tel. č. 773 908 512,
  2) e-mailem: jidelna.treban@seznam.cz.
  Zpětně odhlásit obědy nelze!
 4. Finanční norma na osobu a den je stanovena v souladu s vyhláškou MŠMT č.107/2005 takto:
žáci 1. – 4.ročník ZŠ sv.+oběd 32,00 Kč pouze oběd/svačina 24,00/8,00 Kč
dospělý 32,00 Kč
žáci MŠ – 6let – polodenní 29,00 Kč žáci MŠ – 7let – polodenní 31,00 Kč
žáci MŠ – 6 let – celodenní 36,00 Kč žáci MŠ – 7 let – celodenní 39,00 Kč
 1. Dle závažnosti porušování tohoto řádu lze uplatnit následující opatření:
 • odchod žáka na konec fronty
 • zápis do žákovské knížky
 • vyloučení ze školního stravování

Mateřská škola

 • Děti se stravují v prostorách mateřské školy pod dozorem svých učitelek a asistentky pedagoga.
 • Polévku nalévá vedoucí ŠJ z nádoby k tomu určené přímo na stole.
 • Děti si podle svých možností a věku jídlo přinášejí samy a použité nádobí odkládají na místo k tomu určené.
 • Děti se učí jíst příborem podle svých možností.
 • Jídlo je podle individuální potřeby připraveno v kuchyni.
 • Přídavky si děti také donášejí dle svých možností samy, zejména mladším dětem pomáhá paní školnice.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 • Moučníky apod. si děti neodnášejí do šaten a jiných prostor školky.
 1. Děti se přihlašují k odběru jídla ráno do 8.15 písemně na tiskopis k tomu určený umístěný v prostorách šatny MŠ, telefonicky na číslo 773908512, nebo elektronicky: jidelna.treban@seznam.cz
  Odhášení nebo změnu docházky je možné provést stejnými způsoby také do 8.15 hod

  Během dne již nelze typ stravného dětí měnit.( jedná se o celodenní či polodenní stravování).

V Zadní Třebani 26. 8. 2014