Školská rada

Zasedání školské rady – volba nového člena

9. července 2017
Dne 27.6.2017 byla za pedagogický sbor zvolena do školské rady paní učitelka Dominika Šusterová, která nahradí paní učitelku Kopačkovou. Členkou ŠR se stane od 1.8.2017.
Martina Crhová

 

Zápis č. 2 ze zasedání školské rady dále ŠR (2016-2017) ze dne 9. července 2017

za zákon. zástupce (za rodiče žáků): Martina Crhová
za ped. pracovníky: Helena Kopačková
za zřizovatele: Petra Frýdlová 

Program:
1. Dotazy a náměty rodičů,
2. Dotazy pedagogů
3. Diskuse

1. Dotazy rodičů
– počet dětí ve třídě x velikost prostoru – bude se nějak měnit dispozice tříd a prostor uvnitř, vzhledem k malému počtu žáků ve 3. a 4. třídě?
Ř: příští školní rok neplánuji měnit dispozice tříd (pouze „kmenová“ učebna družiny se přesune do současné učebny 1. a 2. ročníku -z důvodu hygienických norem- a případné další možné změny by mohly souviset s tímto opatřením -např. přesun klavíru).
– jaké budou příští rok kroužky – přírodovědný a matematický byly přínosné
Ř: příští školní rok plánuji pokračovat v nabídce osvědčených hudebních kroužků (již jsem mluvil s vedoucími); zároveň jsme mluvili s p. uč. Šusterovou o vhodnosti nabídky kroužku angličtiny (pokud se nám podaří sehnat „lektora“). O dalších kroužcích (které by byly zajištěny jako doposud z našich vlastních „zdrojů“) jsem v této době neuvažoval, resp. ani jsem uvažovat nemohl. A to v souvislosti s personálním obsazením .. pokud někdo z nových pedagogických pracovníků bude moci nabídnout nějakou činnost, kroužek, tak toto rád využiji.
– budou dostávat věci navíc? Někteří žáci chtějí učivo na přípravu na 8G. Ve čtvrté třídě bude jen 5 dětí, mělo by se to odrazit na znalostech
Ř: ano, věci navíc mohou žáci dostávat – v případě zájmu a domluvy s rodiči (již se mnou tento týden mluvila jedna maminka, která projevila zájem na příští školní rok).
– jak vypadá hledání nové paní učitelky pro 1. a 2. třídu a zároveň paní vychovatelky / asistentky pedagoga?
Ř: k dnešnímu dni, pátku 23. června, nemám s žádným zájemcem podepsánu pracovní smlouvu. Zároveň ale se zájemci stále hlásí -naposledy v pondělí 19. června- (i po opakované aktualizaci inzerátů). Současně já odpovídám na uveřejněné inzeráty. Celkem se do dnešního dne přihlásilo 6 zájemců o místo učitelky ZŠ (z toho byli „schopni“ pouze tři a z těch tří pouze jedna měla „odhodlání“ nastoupit) a i ta mi po týdnu, ve středu 21. června, sdělila, že musí ještě jeden rok zůstat a dovést „svoje“ děti na druhý stupeň (ale že pro příští školní rok s ní mohu počítat, protože se ji zde velmi líbilo a za rok by moc chtěla nastoupit!). Domnívám se, že by mohla být ještě další „vlna“ zájemců, tj. ti, kteří se v příštím týdnu dozví o neprodloužení smlouvy na příští školní rok.
– platí stále prodloužený čas družiny do 16.30?
Ř: ano, prodloužený čas družiny -do 16.30- samozřejmě stále platí (tak jak jsem již informoval rodiče).
– bude poslední týden v srpnu v provozu MŠ?
Ř: ano, v posledním srpnovém týdnu bude zajištěn provoz MŠ.
– rodiče z MŠ chtějí znát za co se utratilo v letošním roce (přehled dodá spolek), proč nebyl vánoční stromeček a společné dárky
Ř: vánoční stromeček ve školce byl i společné dárky (podle vyjádření paní učitelky je zde asi myšleno, že nebyla besídka „přímo“ ve školce – besídka se totiž uskutečnila v Kulturním domě a paní učitelky se rozhodli ji již neopakovat). 

2. Dotazy pedagogů
– není koncepce záměrů školy na příští rok – členka ŠR se dotazovala a nedostala odpověď, ŠR se má podílet na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, viz. Školský zákon
Ř: v koncepci rozvoje a řízení, kterou jsem předložil ke konkursu, resp. v bodu 2, je uveden „postup“ pro další školní roky. 
V návaznosti na první „výsledek“ letošního školního roku plánuji pokračovat v první řadě v realizaci jednoho z hlavních cílů a to je postupné vytváření „kompaktního týmu všech zaměstnanců školy“ (viz bod 1.1 Personál).
Není v žádném případě pravda, že bych o svojí koncepci zaměstnance neinformoval (osobně jsem ji rozdal zaměstnancům na první společné poradě) a i jsem o ní hovořil! A to i opakovaně a i o jednotlivých bodech, tedy i o bodu 2, dalším postupu v následujících školních letech.
– ŠR má schvalovat pravidla pro hodnocení žáků – s tím souvisí absence známek v přírodovědě a vlastivědě. Dotaz od rodičů (proč chybí zápisky z přírodovědy a vlastivědy a dopisují se teď na konci školního roku)?
Ř: moji osobní dobrou zkušenost (např. z mého posledního působiště na „statní“ škole ve Velkých Popovicích) jsem se rozhodl zrealizovat i letos zde v Třebani. Během školního roku jsme probírali učivo ze zmíněných předmětů, procvičovali v pracovním sešitu a nakonec jsme udělali stručné zápisky (vzhledem k tomu, že žáci 4. ročníku nemají uvedené předměty každý den -na rozdíl od českého jazyka a matematiky- tak mezi jednotlivými hodinami více „zapomenou“- proto jsem použil ozkoušenou formu „intensivního“ zápisu a v návaznosti opakování na známky).
– Proč se nekonají nebo nepravidelně konají porady všech pracovníků? Kolegové nejsou informováni o změnách, nedostávají odpovědi na otázky. Tím dochází k dezinformování, protože mají kusé informace
Ř: není v žádném případě pravda, že se nekonaly společné porady všech zaměstnanců! Uskutečnily se a to během celého školního roku celkem 4krát (září nebo říjen, listopad, leden, květen – v březnu jsme plánovali společný výjezd, který se nakonec neuskutečnil .. „nesešla“ se nás většina). Ano, nebyly pravidelně. Jejich konání totiž vycházelo ze situace a potřeby. Dále se během školního roku konaly provozní porady, opět dle potřeby a aktuální situace (např. před různými akcemi, zápisem, školou v přírodě). V neposlední řadě jsem se „radil a informoval“ jednotlivé zaměstnance na osobních pohovorech při „přípravě“ školního roku 2017/2018 začátkem března 2017. A na všech těchto Setkáních byli zaměstnanci informováni. Mimo zmíněné porady jsem všechny zaměstnance, bylo-li třeba, informoval o aktuálních „záležitostech“ bez prodlení i jednotlivě. Není tedy opět v žádném případě pravda, že by zaměstnanci nebyli informováni! 
– Není naplánováno žádné vzdělávání zaměstnanců – DVPP
Ř: ano, nyní další vzdělávání na příští školní rok ještě není naplánováno. Plán budu připravovat začátkem příštího školního roku, protože již bude totiž známo personální složení, tj. kdo a případně jaké vzdělávání bude potřebovat. Zároveň ale všichni zaměstnanci ví, že pokud mají o nějaký „kurs“ zájem, tak mohou přijít a bude jim umožněno (po zvážení a po dohodě – jako se uskutečnilo „školení“ p.uč. Šusterové a p. uč. Kopačkové v letošním školním roce)!
– ŠR by měla projednávat návrh rozpočtu – můžeme dostat nějaký návrh na příští rok?
Ř: rozpočet „kopíruje“ kalendářní rok a návrh se předkládá zřizovateli na podzim (návrh rozpočtu na rok 2018 budu vytvářet na podzim, během října 2017) .. jedna z možností je, že by se zasedání Školské rady uskutečnilo v říjnu (právě v souvislosti s projednáváním návrhu rozpočtu – mám s tímto zkušenosti)

Do 30.6.2017 by měl být zvolen nový člen Školské rady za pedagogický sbor. Členství paní Kopačkové končí k 31.7.2017.

Další schůzka ŠR se bude konat podle potřeby, po obdržení případných námětů nebo dalších připomínek od rodičů v příštím roce.

Zapsala: Martina Crhová – 20.6.2017
Komentář: ředitel Bohumil Bulíř – 23. 6. 2017